dissabte, 19 de gener de 2013

Per reflexionar una mica més... Decàleg pel dret a decidir


Decàleg pel dret a decidir
Publicat 18 gener, 2013 a les 6:17 pm

Aquests són alguns dels punts que considerem que els grups parlamentaris podrien incorporar a la proposta final de declaració parlamentària:
1. Catalunya és subjecte polític complet i disposa de la capacitat jurídica suficient per adoptar lliurement les decisions que li permetin existir com a nació i per construir els escenaris institucionals que en siguin garantia.
2. Amb aquesta premissa clarament establerta ens proposem dur a terme el procés de consulta democràtica que permeti a la ciutadania de Catalunya prendre la decisió que lliure i majoritàriament prefereixi per definir el nostre futur.
3. En el procés cap a la celebració de la consulta o referèndum estarem atents a les propostes que es formulin des de les institucions espanyoles, sempre que parteixin del ple respecte a la nostra personalitat com a nació.
4. Catalunya podria considerar una reforma de la constitució espanyola si contingués el reconeixement de Catalunya com a nació, de  l’exercici del dret d’autodeterminació i de la plena capacitat de decisió econòmica i competencial. I, és clar, sempre que no es  plantegi com un objectiu a mig o llarg termini.
5. La consulta o referèndum que s’ha de convocar en aquest mandat haurà de contemplar l’alternativa que resulti del procés de diàleg que es dugui a terme, però sempre incloent la de Catalunya com a nou estat europeu.
6. La preparació i l’execució de la consulta han de respondre a les exigències de:
a) transparència plena en relació al contingut i efectes de la consulta
b) igualtat d’oportunitats per a les alternatives que es sotmetin a consideració,
c) subministrament d’informació objectiva suficient sobre les alternatives presentades
d) màxima garantia d’imparcialitat en el capteniment d’institucions i mitjans públics de comunicació
e) presència garantida de representants de les diverses posicions en els organismes de control de censos, procés de votació, escrutini i proclamació de resultats
7. La consulta es celebrarà en el marc de legalitat catalana que resulti del procés de diàleg que s’haurà d’endegar de forma immediata amb les institucions espanyoles i europees corresponents a fi i i efecte que la seva celebració es produeixi en les condicions de ple reconeixement legal i internacional, sense cap amenaça de suspensió o impugnació per la via judicial.
8. Per tal de dirigir i gestionar adequadament tot aquest procés es constituirà una Comissió Nacional per a la Consulta, mixta i plural Govern-Parlament, a la que s’hi afegiran els representants de la societat catalana que el propi Parlament designi designar en qualitat de co-protagonistes, experts en una o altra matèria o representació legítima d’un o altre sector.
9. El primer pas a donar per aquesta Comissió Nacional per la Consulta serà la definició de la pregunta que caldrà sotmetre a consideració de la ciutadania. Decisió que s’haurà de prendre a la llum del resultat de les converses institucionals i de la voluntat majoritàriament expressada per el Parlament, dipositari últim de la sobirania catalana.
10. En paral·lel a la preparació de la consulta s’iniciaran els treballs d’elaboració de la Constitució catalana que haurà de proporcionar-nos el nou marc institucional i definidor de drets i deures amb que volem organitzar la nostra societat, tant com ser distingits i reconeguts arreu.
Barcelona, 18 de gener de 2013