dimecres, 16 de juliol de 2008

DEL RETORN DE LA DEMOCRÀCIA i LA MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

La modernització de l’administració és un procés de millora permanent, que no admet conformismes ni paràlisis. Necessitem organitzacions dinàmiques i compromeses amb els valors del servei públic; eficaces amb els objectius i eficients en l’ús dels recursos.
Les claus de l’eficiència en la gestió passa per abastar més eficàcia i més transparència. Sovint cal apropar més les decisions als ciutadans. La proximitat i la participació esdevenen guies del govern local. Cal plantejar constantment plans de comunicació per a fer arrivar antecedents, estudis i possibles accions abans que desinformacions o inexactituts estableixin un marc escairat que esviaxi el debat més fructifer.

Tenim un compromís per incorporar a la ciutadania en el disseny de les polítiques, en l’execució i en l’avaluació. Més transparència, més participació i més comunicació són objectius que troben ara un aliat imprescindible a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

La voluntat de servei a la comunitat.

Aquest valor corporatiu ha de ser participat per tots els membres, des dels càrrecs electes fins al darrer dels treballadors.

Una administració eficaç.

Perquè cal identificar amb rigor les demandes de la ciutadania i donar l’atenció requerida amb la màxima celeritat; i també cal, doncs, anar fent una revisió constant de l’activitat municipal i contrastar-la amb una realitat en permanent evolució, per centrar-nos en allò realment útil i valuós per a la comunitat.

Una administració eficient.

La multiplicació dels canals de comunicació permet assolir nous objectius des del punt de vista de l’eficiència de les relacions de l’administració local amb la ciutadania mitjançant: la creació de nous mecanismes de comunicació; la millora dels serveis de comunicació, incorporant la personalització i la interactivitat; i l’aprofitament dels avantatges que comporta la generalització de l’ús de les comunicacions electròniques.

Una administració transparent.

En altres paraules, facilitar informació en relació als objectius, els paràmetres, les consideracions i les dades que l’administració té en compte per prendre decisions, de caire general i en cada cas en particular. Una transparència que ha d’avançar especialment en les relacions directes i personalitzades amb els administrats.

Administració oberta, accessible, fàcil.

Cal que l’administració tingui la cura d’adaptar el seu llenguatge al de la ciutadania. També que l’administració faci un esforç permanent i sostingut per donar tota la informació i rebre totes les comunicacions de la ciutadania, processar-les i actuar en conseqüència. En aquest sentit les TIC ofereixen un ampli ventall de recursos per fer-ho possible.

La modernització de l’administració local, per ser efectiva, ha d’anar acompanyada d’una veritable coordinació i col·laboració amb les altres administracions. Moltes demandes de serveis públics que fa la ciutadania, que identifica com un únic servei, han de ser ateses des de les diverses administracions públiques, cosa que provoca un retard considerable en la resolució global de la demanda ciutadana. La solució passa per l’administració en xarxa com a model d’eficàcia i eficiència amb el repte de la interoperabilitat.